Ondersteuning Type 7 in het basis- & secundair onderwijs

Wat?

Het ondersteuningsteam type 7 biedt ondersteuning in het basis- en secundair onderwijs voor kinderen en jongeren met een spraak-taalontwikkelingsstoornis en voor dove en slechthorende kinderen en jongeren.
 
We zoeken, samen met de school voor gewoon onderwijs, een passend antwoord op de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en hun schoolteam. 
 
We willen hen sterker maken in het omgaan met de specifieke onderwijsnoden van deze leerlingen.
 
Het vertrekpunt voor ondersteuning is het communicatief functioneren en de impact hiervan op het leren en de ontwikkeling. 
 
Vanuit een lange GON-geschiedenis hebben we jarenlange ervaring om type 7 leerlingen ondersteuning op maat te bieden.

 

Voor wie? 
 
Binnen het zorgbeleid van de school wordt er gekeken of nood is aan uitbreiding van zorg voor een leerling (fase 2 zorgcontinuüm).
De school gaat samen met de ouders en het CLB na wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerling en ondersteuningsnoden het schoolteam. Het doorlopen van het handelingsgericht diagnostisch traject kan uitmonden in de opmaak van een gemotiveerd verslag of verslag opgemaakt door het CLB. Vanaf dat moment kan er ondersteuning aangevraagd worden.
 
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning dient de jongere te beschikken over een gemotiveerd verslag of verslag opgemaakt door het CLB.
 
Uit het gemotiveerd verslag moet blijken dat de ondersteuning vanuit het geïntegreerd onderwijs, in combinatie met compenserende of dispenserende maatregelen, nodig en voldoende geacht wordt om de leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen. Het stelt de leerling in staat school te lopen in het gewoon onderwijs en zo dezelfde leerdoelstellingen te bereiken als hun klasgenoten.
 
Indien er wordt vastgesteld dat het volgen van een gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is, dan kan het CLB een verslag opstellen waarmee een individueel aangepast leertraject (IAC) gevolgd kan worden.
Met dit verslag kan de leerling les volgen in het buitengewoon onderwijs of naar het gewoon onderwijs gaan met een IAC traject en ondersteuning vanuit het ondersteuningsteam.

 

Principes van de ondersteuning
Ons team gaat aan de slag met ondersteunings- en leervragen die vertrekken vanuit de auditieve of talige problematiek en tekent een ondersteuning op maat uit. 
In co-creatie met gewoon onderwijs, CLB, ouders
Flexibele inzet (aanmeldingsmoment, intensiteit, organisatie,…)
Maximaal effect voelbaar tot op de klasvloer: leerling-, leerkracht-, klas- en schoolniveau
Zo lang als nodig, niet langer dan nodig
Garantie op ondersteuning
Zorgregie in de school gewoon onderwijs
Expertise uit buitengewoon onderwijs voor doof- en slechthorendheid en STOS
Net- en niveau-overschrijdend

 

Aanmelding
 
Nieuwe aanmeldingen type 7 voor schooljaar '19-'20 kunnen doorgegeven worden via deze link
 
Zij beschikken over een geldig gemotiveerd verslag of verslag type 7.
Het gemotiveerd verslag wordt aan het ondersteuningsteam type 7 bezorgd. De handtekening van het CLB is hierop zichtbaar aanwezig.
Wanneer er gewerkt dient te worden op leerlingniveau, handtekenen de ouders of de opvoedingsverantwoordelijke ook.

 

Registratie in Discimus
Via DISCIMUS wordt de informatie doorgestuurd naar het departement Onderwijs = AGODI.
Duid per leerling die beschikt over een geldig (gemotiveerd) verslag.in het softwarepakket van uw school aan dat u met onze school, Vrije Basisschool voor buitengewoon onderwijs type 7, wil samenwerken voor de ondersteuning van de leerling type 7. Ons instellingsnummer is 025288

Werkingsgebied

Vlaams-Brabant, Brussel en groot-Mechelen, samenwerking met scholen gewoon onderwijs van alle onderwijsnetten.

 

behoort tot  de Broeders van Liefde