Opleidingsvorm 1 (OV1) – Ganspoel 2, 3040 Huldenberg

Voor jongeren van 12 tot 21 jaar met visuele en meervoudige beperkingen organiseert het Koninklijk Instituut Woluwe, in nauwe samenwerking met Centrum Ganspoel, opleidingsvorm 1, op de campus van het centrum te Huldenberg.

In de vestigingsplaats te Huldenberg:

  • Onderwijs voor jongeren die we willen voorbereiden op een toekomst waarin ze – binnen hun mogelijkheden – zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in een omgeving waar ondersteuning voorzien is. Deze jongeren hebben naast een visuele beperking ook een zwakke begaafdheid of licht tot matig mentale beperking en soms ook een autismesprectrumstoornis, een bijkomende motorische, sociaal-emotionele of medische problematiek.

-  Doel is de jongeren vaardigheden aan te leren om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren binnen de contexten wonen, werken en vrije tijd in een omgeving waar ondersteuning voorzien is. (dagbesteding in een dagcentrum, begeleid werken, vrijwilligerswerk, wonen binnen een residentiële of semi-residentiële setting…). Zo willen we hen stimuleren een zo groot mogelijke onafhankelijkheid te bereiken, mensen te worden die ervaren controle te hebben over hun eigen leven en hen helpen inzicht te krijgen in hun eigen mogelijkheden (en beperkingen) en realistische keuzes te maken voor de toekomst.

-  De interesses van de jongeren vertrekken vanuit hun dagelijkse leef- en ervaringswereld en wat ze zelf opvangen over de wereld daarbuiten. We vertrekken dan ook steeds vanuit de vragen en interesses van de jongeren om hun leefwereld te verruimen, gebeurtenissen en ervaringen te kaderen en hun kennis bij te brengen.

Uitbreiden van hun schoolse theoretische kennis en vaardigheden doen we steeds met het oog op de functionele toepassing ervan binnen wonen, werken en vrije tijd.

-  We willen hen ondersteunen bij het ontwikkelen van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid op persoonlijk, huishoudelijk en maatschappelijk vlak binnen de contexten van wonen, werken en vrije tijd.

  • Onderwijs voor jongeren met een meervoudige beperking die een zorgend basisklimaat nodig hebben. Door hun complexe (leer)zorgvraag zijn en blijven zij in meerdere of mindere mate afhankelijk van hun directe omgeving voor hun dagelijkse redzaamheid. Deze jongeren bereiden we voor op een toekomst in een beschermd leefmilieu (tehuis niet-werkenden: nursingtehuis of bezigheidstehuis).

-  Doel is de kwaliteit van hun leven te vergroten en participatie in beperkte of ruimere sociale omgeving mogelijk te maken.

-  We willen dan ook hun ervaringswereld verruimen: vanuit een veilige, comfortabele interactie met directe begeleiders, leerkrachten en therapeuten ruimte creëren om open te staan voor materiële en sociale ervaringen en communicatieve vaardigheden ontwikkelen om van daaruit vat te krijgen op de omgeving, zowel in de betekenis van ‘begrijpen’ als ‘invloed kunnen uitoefenen’ waardoor de kwaliteit van interacties kan verbeteren en waardoor de jongeren de eigen identiteit en hun eigen-zijn als waardevol en erkend ervaren.

-  Vanuit hun interesses en de vaardigheden die ze hieruit leren, willen wij hen begeleiden naar zinvolle vrijetijdsbesteding.

behoort tot  de Broeders van Liefde